Város 2017. 04. 04.

Kitüntették a 2016-os év legkiválóbb komáromi pedagógusait

Tegnap (április 3.) az előző év legjobb komáromi pedagógusait díjazták a Tiszti Pavilon dísztermében. Négy magyar és szlovák óvónő, továbbá 12 alapiskolai tanító, valamint a művészeti alapiskola és a városi szabadidőközpont 1-1 pedagógusa részesült a városvezetőség megtiszteltetésében.

Adameková Marta – (Kapitány utcai óvoda) :

35 éve a Kapitány utcai óvoda pedagógusa, sikereit elsősorban a tánc és a képzőművészet terén érte el a gyermekekkel. Rendszeresen képviseli az óvodát gyermekeivel a kulturális-, sport- és művészeti versenyeken. 

Mgr. Helena Ferčíková – (Béke utcai óvoda):

27 éve az óvodai „Kis tengerész” korepetítora, számos nemzetközi találkozón és versenyen képviselték a várost. Kreatív és alkotó gyermekdal író, zeneszerző, a tevékenysége sokoldalú, számos területen elkötelezettje a pályának – elsősorban a gyermekek zenei tehetségét támogatja és fejleszti.

Havettová Gabriela – (Megyercs utcai óvoda):

Aktívan részt vesz különféle rendezvények szervezésében, mint például könyv- és sportdélutánok szülők és gyermekek részére, Anyák napi programok, stb. Részt vesz az óvoda propagálásában regionális szinten – együttműködik az általános iskolákkal és más intézményekkel a városban – megnyilvánul különböző előadásokon a városban. Munkájával a gyermekek tehetségét fejleszti.

Šipula Katalin – (Ferencesek utcai óvoda):

Aktívan részt vesz különböző rendezvények és ünnepek szervezésében, felkészíti a gyermekeket azokra a kulturális programokra is, melyeket Komárom városa szervez. Munkájával a gyermekek tehetségét fejleszti, felkészíti őket különböző képzőművészeti versenyekre.

Mgr. Andruskó Éva – (Eötvös Utcai Alapiskola):

Az oktató-nevelői folyamatban a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás érvényesül. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra és a személyiségfejlesztésre. Osztályfőnökként lelkiismeretes, odafigyelő pedagógus.

Mgr. Silvia Balaďová – (Rozmaring Utcai Alapiskola):

30 éves pedagógiai pályafutása áll mögötte. Hosszú évek óta szavalóversenyekre készíti fel diákjait, 2014/2015 tanévben két diákja lett eredményes Hviezdoslav Kubinban versenyen, egy diákja pedig a 3. helyen végzett a  Meseorsó verseny kerületi körében. Egyike azoknak a tanároknak, akik a Hejny – matematika nevű új koncepció szerint dolgozik, amivel felébreszti a tanulókban a matematika iránti szeretetet.

Mgr. Csermák Zsuzsana – (Jókai Mór Alapiskola)

Munkáját lelkiismeretesen végzi, tanulásra alkalmas légkört alakít ki tanítási óráin, jellemző rá a gyermekek iránti megértés. Tanóráin korszerű módszertani eljárások széles skálájának alkalmazásával fejleszti tanulói szociális és idegen nyelvi képességeit. Hiteles, visszafogott tanáregyéniség, tanítványaival szemben igényes és megértő.  A tehetséggondozásban kiemelkedő eredményei vannak, diákjai magas szintű idegen nyelvi tudással rendelkeznek, valamint állandó résztvevői a Bendegúz nyelvÉSZ versenyeknek. A kassai Szép magyar beszéd országos döntőjében az előkelő első helyet szerezte meg. A tanulókkal való törődése túllép a tanórákon, kiemelkedő feladatai közé tartozik, hogy a diákjai a társadalom értékes tagjává váljanak. Fontosnak tartja az élményszerű oktatást, a drámajátékok alkalmazását, hogy a diákok számára öröm legyen a tanulás, önbizalmuk fejlődjön, tudásuk gyarapodjon.

Mgr. Jarmila Ďurčová – (Rozmarín Utcai Alapiskola)

2006 óta, teljes mértékben hasznosítja képességeit igazgatóhelyettesi munkakörében. Biológiai Diákolimpia szervezés bizottságnak az oszlopos tagja. Rendszeresen részt vesz az iskola által szervezett akciókban. Jelentős mértékben hozzájárult az iskola sikeréhez, mint projekt koordinátor, a 2013-2015 években sikeresen megpályázott „Műhely“ elnevezésű projekten keresztül negyed millió eurós támogatást nyert a szaktantervek kiépítéséhez.

RNDr. Mária Hamranová  – (Határőr Utcai Alapiskola)

 

A pedagógiai munkája nagyfokú kreativitással bír, pozitív motiváció és eredetiség használatával főként mint matematikai versenyek koordinátora ért el elismerést. Szakmai téren elhivatottsága főként a diákok matematikai és biológiai versenyekre való felkészítésében nyilvánul meg. Emellett igazgatóhelyettesként is remekül megállja a helyét.

Mgr. Elena Hrabovská – (Művészeti Alapiskola)

Elena Hrabovská 1984 óta a Komáromi Művészeti Alapiskola pedagógusa- Szakmai igényességét bizonyítja,hogy 2015-ben, kibővítve tanulmányait, mesterfokozatot szerzett zenetudományok szakon a pozsonyi Comenius Egyetemen. Munkája során szívesen alkalmazza az új irányzatokat és módszereket. A versenyeken.diákjai előkelő helyezéseket érnek el. Aktívan képviseli az iskolát a tanári hangversenyen,és zongoristaként együttműködött a Komáromi Kamarazenekarral is. Kiváló korrepetítor, aki hosszú évek óta segíti kollégái munkáját.Pedagógiai munkásságát magas kreativitás és eredetiség jellemzi. Diákjai szép számmal szerepelnek az iskolai és nyilvános rendezvényeken, nevelőkoncerteken valamint versenyeken. Mint korrepetítor,számos hazai és nemzetközi versenyen vett részt.

Hübsch Miklós – (Jókai Mór Alapiskola)

Munkáját példamutató pontossággal, felelősségteljesen végzi. Tanítási óráin alkalmazott módszertani eljárásai korszerű taxonómia-rendszereken alapulnak. Az iskolai természettudományi tantárgybizottság és a járási fizika kabinet tagja. A tehetséggondozás terén elért eredményei is a szakszerű munkájának köszönhetőek.  A hazai járási és regionális fordulókon iskolánkat képviselve diákjai az élmezőnyben helyezkedtek el a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, ahol az előkelő második helyet megszerezték. Eredményesen szerepeltek a Pytagoriádán, a Matematikai olimpián és a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen egyaránt. Tanítványaival a kerületi fizikai olimpián is részt vett. Célja, hogy mindenkori tanítványai használható tudással rendelkezzenek. Ezért alkalmazza szívesen az IKT-t, a legkorszerűbb számítógépes programokat a matematika- és a fizikaoktatás terén.

László Alica – (Munka Utcai Alapiskola)

Oktató-nevelő munkájában modern pedagógiai módszereket alkalmazva kiváló eredményeket ér el. Az idei tanévben negyedikes diákok osztályfőnöke. Munkáját pedagógiai hitvallása szerint végzi. Hisz a gyermek egyediségében és törekszik a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására. Diákjai eredményesen szerepelnek az alsó tagozat számára meghirdetett versenyeken. Tanítványai rendszeresen szerepelnek az iskolai és városi kulturális rendezvényeken. Alica érdeme iskolánk 50. évfordulójára készített ünnepi emlékműsorunk, valamint városunk által szervezett karácsonyi műsorunk is. Évek óta lelkesen vezeti a képzőművészeti szakkört.

Mgr. Viera Lebidová – (Komenský Utcai Alapiskola)

Az elkötelezett tanárnő számos versenyre készítette fel diákjait, melyek színvonalas versenyeken rendkívüli eredményeket értek el – Hviezdoslavov Kubin, Beniak Chynorany és Szlovák nyelv és irodalom olimpiászon. Aktívan részt vett a Modern Iskola projektben és kimagasló szinten használja az innovatív módszereket a tantárgyán belül. Sok éven át szerkesztette az Okos bagoly iskolaújságot, majd létrehozták a e-magazint is, kreatív módon propagálja az iskolát.

PaedDr. Ildikó Markovics – (Eötvös Utcai Alapiskola)

A következetes és felelősségteljes hozzáállását tükrözi. Az általa felkészített diákok többször dobogós helyezéseket értek el a Kenguru – nemzetközi matematikaversenyen. Országos szintű helyezéssel büszkélkedhet a Poznaj slovenskú reč elnevezésű kiejtési versenyen. A 2015/16 tanévben elért eredményei közül említésre méltó a Bendegúz NyelvÉsz verseny, ahol tanítványa a megyei fordulóban a 7.helyen végzett. Pedagógiai elhivatottságát jellemzi, hogy az egyes gyerekcsoportok tudásának gyarapítása érdekében a differenciálást elősegítő tanulási–tanítási stratégiákat, módszereket alkalmaz.

Mgr. Darina Nagyová – (Komenský Utcai Alapiskola)

Mgr. Erika Sokolová – (Szabadidő központ igazgatónője)

Progresszív szervezője nemcsak a kerületi, de a régió sporversenyeknek, aktív oktatója a „a gyermek és a fiatal csapatvezetők oktatójaként,” több sikeres projekt megtestesítője. Montessori iskola lektora, nemzetközi szinten vezeti a Odyssey of the Mind programot, amely 2016-ban elnyert 2. Helyezetet az országos versenyen 2 gyermekek csapatok kategóoriában. Szerzője és kivitelezője több sikeres projektnek, 2003-ban, 2009-ben és 2014 szervezőként vett részt a nemzetközi kreatív ifjúsági találkozón közel 1000 fiatal 13 országból való részvételével. Kreatív programfejlesztéssel foglalkozik, és szervezői szinten vesz részt nemzetközi ifjúsági találkozásokon.

Szabó Szilvia – (Munka Utcai Alapiskola)


Magyar-angol szakos pedagógus. Munkáját odaadással, nagy szakértelemmel végzi. Keresi, követi s a gyakorlatban alkalmazza az új pedagógiai módszereket. Az Iskolatanács és a SZMPSZ iskolai alapszervezetének elnöke. A 6. évfolyam emelt szintű osztályának osztályfőnöke. Óráin az osztályokban kellemes, elfogadó, segítő légkör uralkodik Az iskolai diákkönyvtár vezetőjeként célja az olvasóvá nevelés.

Mgr. Katarína Vajkai – (Határőr Utcai Alapiskola)

Az ún. Aprogen tanterv szerint segíti a diákok fejlődését, kiemelkedő eredményeket ért él a nevelés és oktatás terén. Különféle innovatív módszereket alkalmaz, részt vesz a fejlesztési projektekben – mint például a Zöld iskola, Egészséget támogató iskola, Egészséges óvodás. Különböző érdekes tananyagok, taneszközök és tesztek használatával fejleszti a diákok képességeit.

 Fotó: Városi Hivatal és Komarom.online